SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

im. Marii Dąbrowskiej

w Ostrzeszowie

Zadzwoń do nas:

627 320 649

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój.

Cele szczegółowe :

 1. Prowadzenie pracy wychowawczej  zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym).
 2. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 3. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom majacym trudności w nauce
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia organizacyjne

 1.  Do świetlicy szkolnej przyjmowane są uczniowie klas I-III, w tym w szczególności
  • uczniowie, których oboje rodzicówe pracuje zawodowo
  • z powodu innych szczególnych okoliczności wymagających zapewnienia opieki dziecku.
 2. Uczniowie klas IV-VI mogą być przyjęci do świetlicy, tylko w przypadku zamieszkania poza terenem miasta lub innych szczególnych okolicznościach.
 3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii.
 4. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami i możliwościami szkoły.
 5. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dni nauki szkolnej od godziny 6.30 do 16.00
 6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkim oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z BHP
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek:
  • Szanować i dbać o sprzęt znajdujący się w świetlicy szkolnej
  • Powinni być grzeczni i uprzejmi dla wszystkich
  • Starać się umiejętnie organizować czas wolny sobie i innym.
  • Opiekować się młodszymi, pomagać im w rozwiązywaniu trudności
  • Staranie i sumiennie odrabiać lekcje
  • Strać się, aby nam było dobrze z innymi, a innymi z nami. 
 6. Uczniowie mogą być wcześniej zwolnieni z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców
 7. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać tylko rodzice lub wyznaczone przez nich osoby, których dane wpisane są do Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.
 8. Rodzice nie mają możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego opuszczenia świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, których danych nie umieścił rodzic w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców.
 10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność  za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy oraz braku kontaktu z rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę właściwym organom prawnym.
 11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka.

Nagrody i wyróżnienia 

 1. Wyróżnienie przed wszystkimi dziećmi przez wychowawcę.
 2. Pochwała przekazana opiekunom i wychowawcy klasy .
 3. Pochwała i nagrodzenie na apelu grupy wiekowej.
 4. Pochwała i nagroda udzielona przez Dyrektora Szkoły.

Kary

 1. Upomnienie i nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich dzieci.
 2. Poinformowanie rodziców i wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.  

Podobne Artykuły

Informacje

Nasza szkolna strona jest w trakcie przebudowy.

Część materiałów nadal dostępnia jest na starej stronie. kopia.sp2ostrzeszow.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

 

W naszej Galerii