Smaller Default Larger
Wraz z pojawieniem się pierwszych płatków śniegu za oknem w naszej świetlicy pożegnaliśmy jesień. Od września do listopada dzieci wykonały bardzo wiele ciekawych, barwnych prac, które można  podziwiać na gazetkach szkolnych. Były  dni mydlanych baniek. Z okazji Dnia Misia uczniowie malowali wielki portret Kubusia Puchatka. Pośród zabaw, tych organizowanych z nauczycielem, jak i tych indywidualnych nie zabrakło zajęć tematycznych, które w tym roku wpisują się w Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy." Projekt jest realizowany w naszej świetlicy od września. Dzieci pod kierownictwem nauczyciela, stworzyły kodeks zachowania, wykorzystując do tego, specjalnie przygotowane puzzle, a następnie wszyscy starali się go przestrzegać. 
W ten sposób zrealizowano zadanie  1 z modułu "Kocham, lubię, szanuję". Nasi uczniowie wykonali także 2 zadanie - ekorzeźby wykorzystując do tego celu rolki po papierze toaletowym. Powstały eko-misie, eko-potwory i ekoludki. Przygotowujemy się także do przedstawienia kukiełkowego. Dzieci ćwiczą powierzone im role i doskonalą śpiew piosenek. 

godziny otwarcia

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 630 - 1600

 

 

zapisy do świetlicy oraz na obiady są dokonywane w formie elektronicznej
 

Kartki uczniowie otrzymają od wychowawców.

...

Zapisy do świetlicy

 

zapisy na obiady

 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój.

Cele szczegółowe :

 1. Prowadzenie pracy wychowawczej  zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym).
 2. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 3. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom majacym trudności w nauce
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia organizacyjne

 1.  Do świetlicy szkolnej przyjmowane są uczniowie klas I-III, w tym w szczególności
  • uczniowie, których oboje rodzice pracuje zawodowo
  • z powodu innych szczególnych okoliczności wymagających zapewnienia opieki dziecku.
 2. Uczniowie klas IV-VI mogą być przyjęci do świetlicy, tylko w przypadku zamieszkania poza terenem miasta lub innych szczególnych okolicznościach.
 3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii.
 4. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami i możliwościami szkoły.
 5. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dni nauki szkolnej od godziny 6.30 do 16.00
 6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkim oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z BHP
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek:
  • Szanować i dbać o sprzęt znajdujący się w świetlicy szkolnej
  • Powinni być grzeczni i uprzejmi dla wszystkich
  • Starać się umiejętnie organizować czas wolny sobie i innym.
  • Opiekować się młodszymi, pomagać im w rozwiązywaniu trudności
  • Staranie i sumiennie odrabiać lekcje
  • Strać się, aby nam było dobrze z innymi, a innymi z nami. 
 6. Uczniowie mogą być wcześniej zwolnieni z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców
 7. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać tylko rodzice lub wyznaczone przez nich osoby, których dane wpisane są do Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.
 8. Rodzice nie mają możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego opuszczenia świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, których danych nie umieścił rodzic w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców.
 10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność  za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy oraz braku kontaktu z rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę właściwym organom prawnym.
 11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka.

Nagrody i wyróżnienia 

 1. Wyróżnienie przed wszystkimi dziećmi przez wychowawcę.
 2. Pochwała przekazana opiekunom i wychowawcy klasy .
 3. Pochwała i nagrodzenie na apelu grupy wiekowej.
 4. Pochwała i nagroda udzielona przez Dyrektora Szkoły.

Kary

 1. Upomnienie i nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich dzieci.
 2. Poinformowanie rodziców i wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.