Smaller Default Larger

 należy dokonywać przelewm na konto:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ZOPO Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie

40 1090 1173 0000 0001 4289 9358

w tytule wpłaty należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, klasa

 

Za obiady, które były zapłacone i niewykorzystane w poprzednim roku szkolnym, pieniądze zostaną rozliczone na obiady w bieżącym roku szkolnym.

.....

 1. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 2. Stołówka zapewnia posiłki przygotowywane przez pracowników kuchni w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Zapisy uczniów na obiady dokonuje się po złożeniu "Karty zgłoszenia dziecka na obiady" drogą elektroniczną.
 4. Uczniowie mogą korzystać z obiadów zapisując na dany miesiąc lub na wyznaczone dni  tygodnia.
 5. Korzystanie z dożywiania jest odpłatne według ustalonych stawek przez dyrektora szkoły  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady do 20 dnia każdego miesiąca
 7. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów stawka za posiłki może ulegać zmianom po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Każdy korzystający z dożywiania ma możliwość dokonania odpisu za niewykorzystany(e) obiad(y) pod warunkiem zgłoszenia dzień wcześniej nieobecności lub do 8.00 tego samego dnia w stołówce szkolnej. Zgłoszeń może dokonywać rodzic (opiekun prawny) telefonicznie oraz uczeń za zgodą rodziców. Odpis realizowany jest w następnym miesiącu.
 9. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic, opiekun prawny dokonując wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy nalicza opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 10. Rezygnację z obiadów w nowym miesiącu należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia upływającego miesiąca przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca dożywiania.
 11. Brak zgłoszenia rezygnacji z obiadów oznacza, że dany uczeń jest traktowany jak osoba stołująca się, której rodzic (opiekun prawny) powinien uregulować należności za obiady.
 12. Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach 12.25-16.00
 13. Przed okienkiem wydawania obiadów obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 14. Każdy ma możliwość zapoznania się z jadłospisem na daną dekadę, który wywieszony jest na tablicy informacyjnej w stołówce.
 15. Wszystkich korzystających ze stołówki obowiązują  karnety obiadowe.